Regulamin Akademii

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług szkoleniowych przez Athleticomed spzoo, właściciela marki Akademia Athleticomed,

Regulamin (OWU) określa ogólne warunki umowne świadczenia Usług szkoleniowych przez Athleticomed sp z o.o. występującego pod marką Akademia Athleticomed w  oraz warunki współpracy w ww. zakresie. Poprzez złożenie Zgłoszenia lub zawarcie Umowy w innym trybie zgodnie z postanowieniami OWU Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z OWU oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umownych występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. OWU – niniejsze ogólne warunki umowne świadczenia Usług szkoleniowych
 2. Akademia – Athleticomed spzoo z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000665517, posiadająca NIP 5542946437, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej akademia@athleticomed.pl oraz nr tel.570 777 200 . W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany OWU. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.szkoleniaathleticomed.pl;
 3. Współorganizator– osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współorganizująca Szkolenie Współorganizowane razem z Organizatorem;
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu;
 5. Uczestnik– skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
 6. Szkolenie – usługa szkoleniowa będąca Szkoleniem Własnym lub Szkoleniem Współorganizowanym;
 7. Szkolenie Własne – szkolenie organizowane wyłącznie przez Akademię;
 8. Szkolenie Współorganizowane – szkolenie organizowane przez Akademię przy współudziale instruktora;
 9. Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia Własnego lub Szkolenia Współorganizowanego zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;
 10. Umowa – zespół oświadczeń woli składanych przez Strony w formie wskazanej w OWU oraz na www.szkoleniaathleticomed.pl , których przedmiotem jest świadczenie przez Akademię na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej.
 11. Serwis – administrowana przez Akademię strona internetowa pod adresem www.szkoleniaathleticomed.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące Szkoleń;
 12. Zgłoszenie– złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu Formularza Zgłoszenia;
 13. Formularz Zgłoszenia – formularz zamieszczony na stronie Serwisu, który Zamawiający uzupełnia o wymagane dane i przesyła Akademii w celu zgłoszenia udziału Zamawiającego lub Uczestnika w Szkoleniu;
 14. Potwierdzenie Udziału – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Akademię do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie całkowitej wpłaty za szkolenie lub zaliczki;
 15. Strony – łącznie Akademia i Zamawiający;
 16. Strona – Akademia lub Zamawiający;
 17. UPK– ustawa o prawach konsumenta;
 18. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 19. Dzień – dzień kalendarzowy;
 20. RODO– Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. O ile Strony nie postanowią inaczej Umowa zawarta jest na podstawie OWU. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy na innej podstawie, której postanowienia będą obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami OWU, w zakresie objętym taką kolizją, stosuje się postanowienia umowne. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia OWU.
 2. Zawarcie Umowy może nastąpić:
  1. poprzez złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wraz z wymaganą wpłatą potwierdzonego Potwierdzeniem Udziału,
  2. poprzez złożenie zamówienia i przyjęcie zamówienia przez Akademię z pominięciem Formularza Zgłoszenia zamieszczonego na stronach Serwisu
 3. Wybrane szkolenia, w całości lub w części mogą zostać zlecone do wykonania przedsiębiorstwu ‘Usługi kształcenia zawodowego fizjoterapeutów – Krzysztof Nowaczewski’, do którego postanowienia niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie w całości  

§ 3 Podstawowe informacje dotyczące Szkoleń

 1. Akademia oświadcza, że podejmuje starania by:
  1. Szkolenie prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Szkolenia;
  2. materiały szkoleniowe i dydaktyczne były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych;
  3. Szkolenia odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
  4. świadczenia pomocnicze realizowane w trakcie Szkolenia i przewidziane w programie Szkolenia, takie jak np. kawa, herbata – odpowiadały powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
 2. Zamawiający oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Akademii jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Akademii czy żądać obniżenia ceny w okolicznościach, kiedy warunki, o których mowa w lit. c i d powyżej w ocenie Zamawiającego lub Uczestnika nie będą spełniały ich oczekiwań.
 3. Szkolenia realizowane są według opisu zamieszczonego na stronie Serwisu.

§ 4 Zawarcie Umowy poprzez formularz zgłoszenia z www.szkoleniaathleticomed.pl

 1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 OWU);
  2. Uiszczenie opłaty – zgodnie z informacją w serwisie
  3. dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 2. Złożenie prawidłowego Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych OWU oraz postanowień Umowy.
 3. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego wymaganej opłaty, o której mowa w § 7 ust. 6 OWU Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału.
 4. Przesłanie Potwierdzenia Udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 5. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
 6. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
 7. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych Szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na Szkolenie lub niewpłacanie zaliczek oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zgłoszenia.

§ 5 Odwołanie Szkolenia, zmiana organizacji Szkolenia, zasady wypowiadania Umowy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze Szkoleniem w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia w zakresie:
  1. miejsca Szkolenia (zmiana w obrębie tego samego miasta)
  2. godziny rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia,
  3. prowadzącego Szkolenie (zmiana na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach).

Dokonanie ww. zmian nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Akademii  jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty

 1. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Akademia powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Akademii w inny sposób lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Akademii w inny sposób.
 2. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego 
 3. Akademia może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, choroba prowadzącego. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 4 powyżej.
 4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Akademii wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Akademii przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Akademii jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
 5. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia.
 6. O zachowaniu terminu z ust. 7 decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Akademii w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 1 pkt 2 OWU, przy czym jeżeli oświadczenie wpłynie do Akademii w dzień inny niż dzień roboczy, za datę wpływu uważać się będzie pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 7. Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Akademii
 8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje jednak prawo do wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika (Osoba na Zastępstwo). W przypadku wskazania Osoby na Zastępstwo Zamawiający zobowiązany jest podać dane Osoby na Zastępstwo, o których mowa w § 9 ust. 13 OWU z uwzględnieniem prawa Organizatora do weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia Osoby na Zastępstwo zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 OWU. W przypadku niepodania ww. danych lub podania danych niekompletnych Zamawiający może nie dopuścić Osoby na Zastępstwo do uczestnictwa Szkoleniu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 powyżej. Zmiana Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu na Osobę na Zastępstwo wymaga powiadomienia Akademii przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 6 Uczestnicy

 1. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia.
 2. Uczestnik w trakcie Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu tego Szkolenia, bez pisemnej zgody Akademii. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Akademii, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 3. Akademia zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Szkolenia (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, jak również do wykonywania w trakcie Szkolenia fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/Uczestników, o czym powiadomi Uczestników ustnie bezpośrednio przed Szkoleniem. O ile Uczestnik nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu Akademia uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa. Z powyższych tytułów ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługuje od Akademii jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Akademii lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia.
 5. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko podane w Formularzu Zgłoszenia będzie widniało na przygotowanym przez Organizatora certyfikacie lub zaświadczeniu. Koszt przygotowania skorygowanego certyfikatu lub zaświadczenia w przypadku stwierdzenia błędów wynikających z winy Zamawiającego (w szczególności błędnie wpisanego w Formularzu Zgłoszenia imienia lub nazwiska) wynosi 50 zł brutto. Dodatkowy wydruk dyplomu zostanie wykonany w terminie do 90 dni od dnia zgłoszenia stosownego wniosku Organizatorowi.
 7. W przypadku Szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Akademia zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Uczestnika. W przypadku niespełnienia wymaganych w danych okolicznościach wymogów przez Uczestnika Akademii przysługuje prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. Zamawiający dokonując zgłoszenia na dane Szkolenie jednocześnie oświadcza, że Uczestnik jest podmiotem, któremu Szkolenie jest dedykowane (taka informacja każdorazowo znajduje się w opisie danego szkolenia np. „szkolenie przeznaczone dla: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, instruktorów fitness”).

§ 7 Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty

 1. Akademii przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie określonej w Serwisie. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przygotowanie indywidulanych zaświadczeń lub certyfikatów.
 3. O ile Akademia nie postanowi inaczej (informacja w Serwisie www) wynagrodzenie za Szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na dwa miesiące przed dniem Szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Akademii.
 4. W przypadku Umów zawieranych na mniej niż 2 miesiące przed dniem Szkolenia wynagrodzenie należne Akademii powinno zostać uregulowane zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Akademii przy składaniu Zgłoszenia.
 5. Uczestnik, w okresie do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia, może dokonać wpłaty zaliczki, w wysokości określonej w serwisie szkoleniaathletciomed.pl., co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu. Dopłata różnicy – do pełnej ceny, powinno nastąpić w okresie na miesiąc przed szkoleniem pod rygorem usunięcia z listy uczestników szkolenia oraz przepadku zaliczki.  
 6. O ile Akademia nie postanowi inaczej, w przypadku braku terminowej wpłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia należnego za Szkolenie według informacji otrzymanych od Organizatora zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej przez Zamawiającego zaliczki przy jednoczesnym niedopuszczeniu Uczestnika do Szkolenia. 
 7. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność wpłaty
 8. Płatność na rzecz Akademii może zostać dokonana przelewem na rachunek Akademii prowadzony przez PKO BP  (98 1020 1462 0000 7002 0374 5890) lub za pośrednictwem Przelewy24.
 9. Płatność na rzecz Współorganizatora Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją otrzymaną od Akademii w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Przekazywane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Akademii lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. 
 3. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Ilekroć w OWU jest mowa o ochronie danych osobowych rozumieć przez nią należy ochronę przewidzianą przepisami RODO.
 2. Użyte w OWU terminy „dane osobowe”, „przetwarzanie” „Administrator”, „Podmiot Przetwarzający”, „odbiorca”, mają znaczenie nadane im w RODO
 3. W zakresie świadczenia usług Akademii będzie przetwarzać dane osobowe.
 4. Organizator pełni funkcję Administratora.
 5. Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Akademię (cele i zakres przetwarzania określają OWU).
 6. W przypadku, gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w OWU w celu umożliwienia realizacji Usługi szkoleniowej.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczenia Usługi szkoleniowej.
 8. Zamawiający oraz Uczestnik posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych osobowych będzie Akademia oraz Podmioty Przetwarzające współpracujące z Akademią w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi szkoleniowej.
 10. Odbiorcą danych osobowych mogą być także organy państwa upoważnione do uzyskania stosownych informacji na podstawie przepisów szczególnych.
 11. Zamawiający akceptuje kategorie odbiorców, którym zostaną udostępnione dane osobowe.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
 13. Dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Akademię, następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku wybranych Szkoleń Akademia może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o podanie także innych danych Uczestników takich np. jak PESEL, data urodzenia, wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe.
 14. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  1. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Akademii i przetwarzanie w celach określonych w OWU;
  2. przed podaniem Akademii danych osobowych:
 • poinformował tę osobę o tym, kim jest Akademia (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
 • podał cel i zakres zbierania jej danych przez Akademię, w tym zapoznał ją z OWU,
 • podał informację o źródle danych,
 • poinformował o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Administrator zachowa w tajemnicy dane osobowe, które przetwarza oraz zapewni by każda osoba działająca z upoważnienia Administratora zapewniła poufność danych osobowych, chyba że jest ona zobowiązana do ich ujawnienia w świetle przepisów prawa lub regulacji dotyczących wykonywania zawodu.

§ 10 Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie oświadczenie przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego w § 1 pkt 2 OWU.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
  2. przedmiot reklamacji (nazwa Szkolenia, termin i miejsce jego realizacji itp.),
  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  4. oczekiwania Zamawiającego wobec Akademii;
  5. wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
  6. podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
 5. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Akademię nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego.
 6. Akademia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli będzie bezzasadna.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Akademii przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków umownych w trakcie trwania Umowy. 
 4. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Akademię o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Akademii. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Akademii, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 5. Wszelkie spory związane z Usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Akademię będą rozstrzygane w przypadku konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, a w przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
 6. Hologram PTF do certyfikatu lub zaświadczenia na kursach akredytowanych mogą wykupić tylko fizjoterapeuci legitymujący się co najmniej tytułem technika fizjoterapii.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku doznania przez Uczestnika uszczerbku na zdrowiu w trakcie Szkolenia, chyba że będzie to wynikiem umyślnego działania Akademii lub rażącego niedbalstwa.
 8. OWU wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. i mają zastosowanie do Umów zawieranych od tego dnia.